Home » Relaţii Internaţionale » Grupul de lucru
 Română | English | Francais

Grupul de lucru Art. 29

 

Grupul de Lucru Art. 29 privind protecţia datelor a fost stabilit în temeiul art. 29 al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2005 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Este un organism european independent, cu caracter consultativ, format din reprezentanţii autorităţilor naţionale pentru protecţia datelor din statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanţii autorităţilor create pentru instituţiile şi organismele comunitare, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene.

Preşedintele şi vicepreşedintele Grupului sunt aleşi prin vot secret, cu majoritatea absolută a membrilor cu drept de vot.

Grupul de Lucru:

  • emite opinii, la cererea Comisiei, asupra nivelului de protecţie a datelor în statele membre şi cele nemembre;
  • emite avize consultative asupra proiectelor de modificare a Directivei, asupra tuturor proiectelor de măsuri adiţionale sau specifice luate pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi asupra altor proiecte de măsuri comunitare având incidenţă asupra acestor drepturi şi libertăţi;
  • emite avize asupra codurilor de conduită elaborate la nivel comunitar;
  • emite recomandări, precum şi alte documente asupra tuturor problemelor referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Comunităţii, în vederea aplicării unitare a actelor normative naţionale care transpun dispoziţiile comunitare în materie.

Actele adoptate de Grupul de Lucru Art. 29 se dau publicităţii, în afara cazurilor în care Grupul decide altfel.

La lucrările Grupului participă şi reprezentanţii autorităţilor naţionale de supraveghere din statele candidate invitate de Grupul de Lucru, care au statut de observatori, fără drept de vot.

România participă cu 1-2 reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la reuniunile periodice ale Grupului.

 

Grupul de Lucru Art. 29 - Comunicat de presă privind Registrele cu Numele Pasagerilor (PNR)

Opinia 2/2007 privind informarea pasagerilor în legătură cu transferul datelor PNR către autorităţile din SUA

Opinia Grupului de Lucru Art. 29 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SWIFT

Avizul 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal (WP 136)

Aviz 1/2008 privind aspecte de protecţie a datelor legate de motoarele de căutare (WP 148)

Avizul 2/2009 privind protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor (Orientări generale și cazul special al şcolilor) (WP 160)

Opinia 01/2013 de furnizare de informații suplimentare pentru discutarea proiectului de directivă privind protecția datelor în domeniul poliției și al justiției penale

Opinia 02/2013 privind aplicaţiile instalate pe dispozitivele inteligente

Opinia 04/2013 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţelele inteligente şi sistemele de contorizare inteligentă („modelul DPIA”), elaborat de grupul de experţi 2 al grupului operativ al  Comisiei pentru reţele inteligente

Opinia 05/2013 privind frontierele inteligente 

Opinia 06/2013 privind reutilizarea datelor deschise şi a informaţiilor din sectorul public („ISP”) 

Opinia 07/2013 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru sistemele de reţele inteligente şi de contorizare inteligentă („modelul DPIA”) pregătit de Grupul de experţi nr. 2 al Grupului operativ pentru reţelele inteligente din cadrul Comisiei 

Opinia 01/2014 privind aplicarea noţiunilor de necesitate şi de proporţionalitate şi protecţia datelor în sectorul asigurării respectării legii

Opinia 02/2014 referitoare la un referenţial privind cerinţele pentru regulile corporatiste obligatorii prezentate autorităţilor naţionale de protecţie a datelor din UE şi pentru regulile transfrontaliere privind protecţia vieţii private prezentate agenţilor APEC cu responsabilităţi în materie de CBP

Opinia 03/2014 privind notificarea încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal

Opinia 04/2014 privind supravegherea comunicaţiilor electronice în scopul colectării de date operative şi al asigurării securităţii naţionale

Opinia 05/2014 privind tehnicile de anonimizare

Opinia 06/2014 privind noţiunea de interese legitime ale operatorului de date prevăzută la articolului 7 din Directiva 95/46/CE

Opinia 7/2014 privind protecţia datelor cu caracter personal în Quebec

Opinia 8/2014 privind evoluţiile recente din sfera internetului obiectelor