Home » Informaţii generale » Prezentare generală
 Română | English | Francais

Prezentare Generala

 

În statele membre ale Uniunii Europene, activitatea de protecţie a datelor cu caracter personal revine unor autorităţi sau instituţii special constituite pentru îndeplinirea unor astfel de competenţe. În vederea alinierii legislaţiei României la acquis-ul comunitar, prin Legea nr. 102/2005, intrată în vigoare la data de 12 mai 2005, a fost înfiinţată Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Statutul de autoritate independentă este consacrat chiar la primul articol al acestui act normativ, unde se precizează că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat. Potrivit legii, Autoritatea nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ şi nu poate fi obligată să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor altei autorităţi publice sau entităţi de drept privat.

Autoritatea are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal îşi desfăşoară activitatea în condiţii de completă independenţă şi imparţialitate. Autoritatea monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001. În acest scop, autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:

· primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

· autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;

· poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie;

· informează persoanele fizice şi/sau juridice asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de Legea nr. 677/2001;

· păstrează şi pune la dispoziţia publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal;

· primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, demersurile efectuate;

· efectuează controale prealabile în situaţia în care operatorul prelucrează date cu caracter personal care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor;

· efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;

· este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;

· poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

· cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;

· formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice;

· cooperează cu autorităţile similare din străinătate, în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;

· îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.

Autoritatea este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat.

 


Broşură - În virtutea atribuţiei prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. d1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Autoritatea naţională de supraveghere informează operatorii cu privire la obligaţiile ce le revin şi prin prezentarea electronică a conţinutul broşurii editate în anul 2006.